Podmienky služby

Vitajte na stránke FlipBuilder.com („FlipBuilder“, „Platforma“ alebo „Stránka“, „Webová lokalita“), ktorá je dcérskou spoločnosťou Wonder Idea Technology Limited (ďalej len „Wonder Idea“, „my“, „nás“ alebo „Spoločnosť“ ).

Tieto podmienky služby (ďalej len „Podmienky“, „Zmluva“) upravujú váš prístup k aplikáciám a službám FlipBuilder („Služby“ alebo „Služba“), preto si ich pred použitím Služieb pozorne prečítajte.

Podľa tejto zmluvy (i) „Služby“ znamenajú akékoľvek internetové alebo iné služby ponúkané Spoločnosťou, vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, či už prostredníctvom webovej stránky, ktorú vlastní alebo kontroluje Spoločnosť, prostredníctvom systém sociálnych sietí, počítačový softvér, mobilná aplikácia, vo vašom mobilnom telefóne alebo inak; (ii) „Publikovaný obsah“ znamená digitálne aktíva nahrané a publikované prostredníctvom Služieb; (iii) „Aktíva pred zverejnením“ znamenajú nespracovaný redakčný obsah (napr. text, obrázky, informácie o rozložení) nahraný na našu platformu; (iii) „Používateľské príspevky“ znamenajú publikovaný obsah a aktíva pred zverejnením, súhrnne, a tiež znamenajú každú jednu položku obsahu alebo iné materiály (vrátane, ale nie výlučne, obrázkov, odkazov, dokumentov, textu, písomností, fotografií, grafiky, videá, blahoželania, „skiny“, „náčrty“ alebo súbory) nahrané používateľom prostredníctvom služby alebo inak integrované do služby používateľom; (iv) „Umenie vytvorené používateľom“ znamená akékoľvek duševné vlastníctvo vytvorené používateľom ako súčasť jeho používania Služieb.

Používaním Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak používate Služby v mene organizácie, súhlasíte s týmito Podmienkami pre danú organizáciu a sľubujete, že máte oprávnenie zaviazať túto organizáciu týmito podmienkami. V takom prípade budú „vy“ a „vaša“ odkazovať na danú organizáciu.

Vstupom na našu webovú stránku a jej používaním súhlasíte s Podmienkami, ktoré podliehajú Hlavné zmluvné podmienky (ďalej len „Hlavné podmienky“) ktoré sú zahrnuté formou odkazu, a ďalej súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky tieto ustanovenia a podmienky.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na vaše používanie našej webovej stránky, ako aj iných stránok, informácií, softvéru, služieb, produktov a obsahu, ktoré môže prevádzkovať, hostiť alebo spravovať spoločnosť FlipBuilder alebo jej pridružené spoločnosti. Niektoré z týchto produktov a služieb môžu vyžadovať vaše používanie účtu (ďalej len „účet“) a tieto podmienky obsahujú podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie takýchto produktov a služieb. Používaním našich Služieb alebo dokončením procesu registrácie na získanie a používanie Účtu súhlasíte s tým, že budete viazaní touto Zmluvou, kým zostanete členom. Ak nesúhlasíte s touto dohodou, neregistrujte sa na našej webovej stránke ani inak nevstupujte na našu webovú stránku ani ju nepoužívajte.

Službu môžete používať iba v súlade s týmito Podmienkami. Službu môžete používať iba vtedy, ak máte právomoc uzavrieť zmluvu so spoločnosťou FlipBuilder a žiadne platné zákony vám to nebránia. Služby sa môžu v priebehu času naďalej meniť, pretože vylepšujeme a pridávame ďalšie funkcie.

Ak porušíte ktorúkoľvek z podmienok uvedených v týchto podmienkach služieb, vaše oprávnenie na používanie našich služieb sa automaticky ukončí.

1. Používanie Služby

1.1 Používanie Stránky – Čo poskytuje FlipBuilder

Spoločnosť vám udeľuje nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú obmedzenú licenciu na používanie Služby a zobrazovanie výsledkov takejto Služby („Proprietárny formát“). Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať ani distribuovať obsah Služby, pokiaľ to nie je výslovne povolené v týchto podmienkach. Súhlasíte tiež s tým, že nemáte právo na prístup, zobrazenie alebo zmenu akéhokoľvek zdrojového kódu alebo objektového kódu Spoločnosti.

Spoločnosť vám udeľuje obmedzenú odvolateľnú licenciu na zverejnenie kópie Proprietárneho formátu na vašej vlastnej osobnej webovej stránke alebo webovej lokalite tretej strany, ktorá je v súlade so všetkými platnými zákonmi a týmito Podmienkami poskytovania služieb.

Nakoniec si Spoločnosť vyhradzuje právo prerušiť poskytovanie Služieb alebo zmeniť obsah Služieb akýmkoľvek spôsobom a kedykoľvek, s upozornením alebo bez neho, a to bez zodpovednosti.

1.2 Používanie Stránky – Vaše povinnosti

Vyhlasujete a súhlasíte s tým, že:

 • Túto zmluvu môžete uzavrieť. Máte právo, oprávnenie a schopnosť uzavrieť zmluvu predstavovanú týmito Podmienkami a dodržiavať všetky zmluvné podmienky týchto Podmienok;
 • Služba vyžaduje, aby všetky osoby mali pred vytvorením účtu aspoň 13 rokov. Ak ste vo veku od 13 rokov do veku plnoletosti v mieste vášho bydliska, váš zákonný zástupca si musí prečítať podmienky služby a súhlasiť s nimi. Vytvorenie účtu pomocou nepravdivých informácií je porušením našich podmienok.
 • Budete viazaní akýmikoľvek ďalšími pravidlami alebo zásadami zverejnenými v rámci alebo v súvislosti s akoukoľvek aplikáciou (ďalej len „aplikácia“), fórom, súťažou alebo hrou poskytovanou v rámci Služieb;
 • Ak nie je výslovne povolené, nebudete kopírovať, redistribuovať, zverejňovať ani inak využívať materiál zo Služieb bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti;
 • Akékoľvek umenie vytvorené používateľom je vaše pôvodné dielo a váš príspevok k umeniu vytvorenému používateľom neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany;
 • Akékoľvek používateľské príspevky sú vaše pôvodné dielo a váš príspevok k používateľským príspevkom neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany;
 • Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky licenčné poplatky, poplatky a akékoľvek iné sumy v súvislosti s vaším príspevkom k umeniu vytvorenému používateľom a používateľským príspevkom;
 • Máte právo zobraziť každú jednotlivú položku Umenia vytvoreného používateľom a Používateľské príspevky, ktoré ste vydali prostredníctvom Služieb, vrátane práva na zobrazenie všetkých autorských práv, ochranných známok, obchodných názvov a podobného duševného vlastníctva;
 • Nespoliehate sa na to, že Spoločnosť monitoruje alebo upravuje Služby;
 • Služby môžu obsahovať obsah, ktorý považujete za urážlivý, a vzdávate sa akýchkoľvek námietok, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s prezeraním takéhoto obsahu.
 • Dodržiavate všetky príslušné miestne, štátne, národné a medzinárodné zákony a predpisy a nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky činy alebo opomenutia, ku ktorým dôjde pod vaším užívateľským menom alebo heslom, vrátane obsahu materiálov, ktoré uverejníte.

2. Účet 

2.1 Hosť

Webovú stránku môžete prehliadať bez vytvorenia účtu v súlade s týmito Podmienkami. Budeme zaznamenávať základné analytické informácie na zlepšenie našej služby, viac sa môžete dozvedieť v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

2.2 Vytvoriť účet 

Aby ste mohli využívať všetky funkcie Služby, musíte si zaregistrovať účet alebo sa prihlásiť do Služby pomocou platformy tretej strany, ktorú podporujeme („Integrovaná služba“). Vaše používanie akéhokoľvek účtu s integrovanou službou podlieha všetkým zmluvným podmienkam a zásadám, vrátane zásad ochrany osobných údajov, danej integrovanej služby. Keď Službu používate na nahrávanie, sťahovanie alebo nákup obsahu alebo akýchkoľvek produktov, služieb alebo informácií, môžete byť požiadaní o zadanie hesla. Ste výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču alebo zariadeniu a súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom alebo heslom. Súhlasíte s tým, že informácie, ktoré poskytnete pri registrácii a kedykoľvek inokedy, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Súhlasíte tiež s tým, že zabezpečíte, aby tieto informácie boli vždy presné a aktuálne. Ak máte dôvod domnievať sa, že váš účet už nie je zabezpečený (napr. v prípade straty, krádeže alebo neoprávneného zverejnenia alebo použitia vášho ID účtu, hesla alebo akéhokoľvek čísla kreditnej, debetnej alebo spoplatňovacej karty, ak existuje), potom nás musíte okamžite informovať. Ste výhradne zodpovední za straty, ktoré vzniknú FlipBuilder alebo iným v dôsledku akéhokoľvek neoprávneného použitia vášho účtu služby.

Všetky účty FlipBuilder sú neprenosné a všetky práva na ne zanikajú smrťou majiteľa účtu. Informácie o svojom účte môžete kedykoľvek zmeniť alebo opraviť po prihlásení sa do účtu FlipBuilder.

Bez toho, aby boli dotknuté vaše zákonné práva, ak zabudnete svoje heslo a inak nemôžete overiť svoj účet na FlipBuilder, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že váš účet môže byť pre vás neprístupný a že všetky údaje spojené s týmto účtom nemusia byť dostupné.

Službu môžete použiť iba pre súbory vytvorené službami FlipBuilder, ako sú HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, „súbory“, „mobilné“ priečinky alebo súvisiace súbory, ktoré ste použili vo svojich vytvorených flip bookoch, ako sú obrázky, zvuky, videá atď.

Ak Službu používate na hosťovanie iných súborov, môžeme Službu kedykoľvek zastaviť, pozastaviť alebo upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme tiež odstrániť akýkoľvek obsah z našej Služby podľa vlastného uváženia.

2.3 Pozastavenie účtu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť účet Služieb, s uvedením dôvodu alebo bez neho a s upozornením alebo bez neho. Ak sa zistí nevhodná aktivita, všetky účty príslušného zákazníka budú deaktivované, kým sa nedokončí vyšetrovanie. Môžeme napríklad pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie, ak nedodržiavate tieto Podmienky, alebo používať Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by nám spôsobil právnu zodpovednosť alebo by narušil používanie Služieb inými. Ak pozastavíme alebo ukončíme vaše používanie, pokúsime sa vás o tom vopred informovať a pomôžeme vám získať údaje, aj keď môžu nastať niektoré prípady (napríklad opakované alebo hrubé porušenie týchto podmienok, súdny príkaz alebo nebezpečenstvo pre iných používateľov) kde môžeme okamžite pozastaviť. Nebude vám pripísaný čas, počas ktorého boli vaše knihy pozastavené. Aj keď by sme boli radšej, keby ste zostali, môžete kedykoľvek prestať používať Služby.

3. Platba a poplatky

3.1 Platené služby

S niektorými časťami Služby môžu byť spojené poplatky (každá je „Platená služba“). Pred použitím platenej služby budete mať možnosť skontrolovať a prijať poplatky, ktoré vám budú účtované. Poplatky za ktorúkoľvek časť Služby môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak nie je uvedené inak, všetky poplatky sú uvádzané v amerických dolároch. Jednou z takýchto platených služieb môže byť funkcia digitálneho predaja, ktorá je ďalej opísaná v časti Predaj digitálnych zariadení nižšie.

3.2 Bezplatná skúšobná verzia

Môžeme vám sprístupniť bezplatnú skúšobnú verziu platenej služby (ďalej len „bezplatná skúšobná verzia“). Možno budete musieť zadať spôsob platby (definovaný nižšie), aby ste sa mohli zaregistrovať na bezplatnú skúšobnú verziu. Príslušná Platená služba sa na konci bezplatnej skúšobnej verzie automaticky spustí a váš spôsob platby bude účtovaný v súlade s časťou 3.3, pokiaľ sa neprihlásite do svojho účtu a nezrušíte platenú službu pred koncom bezplatnej skúšobnej verzie.

3.3 Informácie o platbe

Ste výhradne zodpovední za včasné zaplatenie všetkých poplatkov a príslušných daní spojených so službami platným spôsobom platby. Výberom nákupu alebo iného používania platenej služby oprávňujete spoločnosť FlipBuilder alebo jej spracovateľov platieb tretích strán účtovať kreditnú kartu alebo iný spôsob platby, ktorý ste určili (ďalej len „spôsob platby“), ktorý zastupujete a zaručujete, že ste oprávnený ho používať , všetky príslušné poplatky za túto Platenú službu vrátane všetkých príslušných daní. V prípade nákupov jednorazových platených služieb (t. j. nie predplatného) bude váš spôsob platby účtovaný za túto platenú službu v deň nákupu.

3.4 Predplatné

Pre nákupy predplatného platených služieb:
Váš „Dátum fakturácie predplatného“ je dátum, kedy si zakúpite prvé predplatné platenej služby. Ak si napríklad zakúpite prvé predplatné platenej služby 10. januára: (1) dátum fakturácie vášho prvého mesačného predplatného a všetkých ostatných mesačných predplatných, ktoré si zakúpite, je 10. deň každého mesiaca, (2) dátum fakturácie vášho predplatného pre vaše prvé ročné predplatné je 10. január každého roka a (3) dátumom fakturácie predplatného pre všetky nasledujúce nákupy ročného predplatného bude najbližší 10. mesačný kalendárny deň po dátume nákupu. Na váš spôsob platby budú automaticky účtované všetky príslušné poplatky za nasledujúci mesiac alebo rok podľa potreby v deň fakturácie predplatného. Pri akomkoľvek predplatnom platenej služby, ktorú si zakúpite po stanovení dátumu fakturácie predplatného, vášmu spôsobu platby nebude najskôr účtovaná pomerná suma poplatku za predplatné za počet dní medzi dátumom nákupu a príslušným dátumom fakturácie predplatného. . Vášmu spôsobu platby bude stále účtovaný celý pravidelný poplatok za predplatné na nasledujúci mesiac alebo rok, podľa potreby, v každý dátum fakturácie predplatného.

Súhlasíte s tým, že naši spracovatelia platieb tretích strán budú mať povolené účtovať z vašej kreditnej karty mesačne pred poskytnutím Služby, ak si zvolíte režim mesačných platieb. Služba môže byť prerušená na účtoch, ktoré sú po splatnosti 10 dní. Účty, ktoré nie sú vymáhateľné našimi externými spracovateľmi platieb, môžu byť odovzdané externej inkasnej agentúre na vyzdvihnutie.

3.5 Ukončenie predplatného

Pri akomkoľvek predplatnom platenej služby bude toto predplatné pokračovať, pokiaľ nezrušíte svoje predplatné alebo ho neukončíme. Svoje predplatné musíte zrušiť pred jeho obnovením, aby ste sa vyhli účtovaniu poplatkov za predplatné na ďalšie obdobie (tj mesačné alebo ročné) na váš spôsob platby. Poplatok za pravidelné predplatné budeme účtovať na spôsob platby, ktorý nám poskytnete pri registrácii (alebo na iný spôsob platby, ak zmeníte informácie o svojom účte).

Upozornenie: Ukončenie predplatného môže ovplyvniť váš zážitok z čítania obsahu, okrem iného vrátane odmietnutia prístupu, vymazania, reklamných inzerátov a iných dôsledkov, ktoré môžeme z času na čas zmeniť, aby naša služba fungovala zdravšie a váš záujem o dobrá viera.

3.6 Tretie strany a výber poplatkov

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie o kreditnej karte a súvisiace fakturačné a platobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti FlipBuilder, môže spoločnosť FlipBuilder zdieľať so spoločnosťami, ktoré pracujú v mene spoločnosti FlipBuilder, ako sú napríklad spracovatelia platieb alebo úverové agentúry, a to výlučne na účely kontroly kreditu, uskutočňovania platieb. na FlipBuilder a obsluhu vášho účtu. Podmienky vašej platby budú založené na vami zvolenom spôsobe platby a môžu byť určené na základe dohôd medzi vami a finančnou inštitúciou poskytujúcou takýto spôsob platby. Pri určitých spôsoboch platby vám môže vydavateľ vášho spôsobu platby účtovať poplatok za zahraničnú transakciu alebo súvisiace poplatky. Podrobnosti si overte u svojej banky a vydavateľov kreditných kariet. Ak váš spôsob platby za akúkoľvek platenú službu zlyhá alebo je váš účet po splatnosti, (i) súhlasíte s tým, že na požiadanie zaplatíte všetky sumy splatné na vašom účte FlipBuilder, (ii) FlipBuilder môže vyberať dlžné poplatky pomocou iných inkasných mechanizmov (to zahŕňa účtovanie iných spôsoby platby, ktoré máme v evidencii) a (iii) FlipBuilder si vyhradzuje právo buď pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k jednej alebo viacerým službám FlipBuilder alebo k vášmu účtu u FlipBuilder. Pri akomkoľvek takomto ukončení budete naďalej povinný zaplatiť všetky neuhradené poplatky a poplatky súvisiace s vaším účtom a vaším používaním Služby FlipBuilder pred ukončením.

3.7 Dane

Zodpovedáte za zaplatenie všetkých vládnych daní uvalených na vaše používanie Služieb FlipBuilder, vrátane daní z predaja, používania alebo daní z pridanej hodnoty. Ak o to požiadate, bezodkladne poskytnete spoločnosti FlipBuilder príslušné potvrdenia alebo certifikáty týkajúce sa takýchto prevodov, akonáhle to bude primerane možné. V rozsahu, v akom je spoločnosť FlipBuilder povinná vyberať takéto dane, bude Spoločnosť účtovať váš spôsob platby alebo inak pridať príslušnú položku na váš fakturačný účet.

4. Používateľské príspevky

4.1 Majetok pred zverejnením

Odovzdaním aktív pred zverejnením na naše stránky týmto udeľujete spoločnosti FlipBuilder celosvetovú, nevýhradnú, prenosnú, prevoditeľnú, plne splatenú, bezplatnú licenciu na hosťovanie, ukladanie, prenos, zobrazovanie, predvádzanie, reprodukovanie a distribuovať svoje aktíva pred zverejnením v službe FlipBuilder výlučne s cieľom umožniť vám a iným používateľom, ktorých určíte, pracovať s týmito aktívami pred zverejnením spôsobom, ktorý si vyberiete. Môžete pozvať používateľov, ktorí nie sú používateľmi, aby spolupracovali na aktívach pred zverejnením, ale ak chcete získať prístup k aktívam pred zverejnením v službe, každý jednotlivec bude musieť prijať tieto podmienky.

4.2 Zverejnený obsah

Odovzdaním zverejneného obsahu do FlipBuilder týmto udeľujete FlipBuilder celosvetovú, nevýhradnú, prenosnú, prevoditeľnú, plne splatenú, bezplatnú licenciu na hosťovanie, prenos, zobrazovanie, predvádzanie, reprodukovanie, distribúciu a iné použitie. váš zverejnený obsah v akýchkoľvek mediálnych formách alebo formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov, ktoré sú teraz známe alebo ďalej navrhnuté, vrátane, bez obmedzenia, informačných kanálov RSS, vložiteľných funkcií a dohôd o syndikácii s cieľom distribuovať, propagovať alebo inzerovať váš zverejnený obsah prostredníctvom služby . Táto licencia zahŕňa napríklad právo FlipBuilder angažovať partnera na distribúciu Publikovaného obsahu, bez ohľadu na to, či takýto partner identifikuje FlipBuilder ako partnera alebo nie, zákazníckej základni takéhoto partnera na bezplatnej alebo platenej báze. Táto licencia tiež zahŕňa právo pre FlipBuilder konvertovať váš Publikovaný obsah do proprietárneho formátu FlipBuilder alebo iných formátov súborov, ktoré môže FlipBuilder používať, a zobrazovať a sprístupňovať váš Publikovaný obsah, celý alebo jeho časti (vrátane úryvkov), o Službe v spojení s iným Zverejneným obsahom, obsahom alebo reklamou. S výhradou udelenia licencie iným používateľom nižšie, licencia, ktorú ste udelili spoločnosti FlipBuilder v tomto odseku, zaniká, pokiaľ ide o konkrétny Zverejnený obsah, akonáhle takýto Zverejnený obsah zo Služby odstránite alebo vymažete.

4.3 Vyhlásenia

Za všetky svoje používateľské príspevky nesiete výhradnú zodpovednosť a týmto uznávate a potvrdzujete, že služba FlipBuilder vám iba poskytuje prostriedky na spoluprácu a sprístupnenie vašich používateľských príspevkov. V súlade s tým nesiete výhradnú zodpovednosť za každý z vašich používateľských príspevkov a dôsledky ich odovzdania. Odovzdaním svojich používateľských príspevkov potvrdzujete, vyhlasujete a zaručujete, že: (1) ste tvorcom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy a povolenia na používanie a oprávňujete používateľov FlipBuilder a FlipBuilder na používanie a distribúciu vaše používateľské príspevky, ak sú potrebné na uplatnenie licencií, ktoré ste udelili v tejto časti, a spôsobom, ktorý predpokladá FlipBuilder a tieto podmienky; (2) vaše používateľské príspevky neporušujú a nebudú: (i) porušovať, porušovať alebo si nesvojprávne privlastňovať žiadne práva tretích strán, vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva, morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu alebo akýchkoľvek iné duševné vlastníctvo alebo vlastnícke právo alebo (ii) ohováranie, ohováranie, ohováranie alebo narúšanie práva na súkromie, publicitu alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek inej osoby; a (ii) vaše používateľské príspevky neobsahujú žiadne vírusy, adware, spyware, červy alebo iný škodlivý kód ani žiadny obsah alebo súbor, ktorý poskytuje spôsob prístupu k obsahu potenciálne porušujúceho autorské práva mimo služieb. Porušovatelia týchto práv tretích strán môžu niesť trestnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť. Vyhradzujeme si všetky práva a opravné prostriedky proti všetkým Používateľom, ktorí porušia tieto Podmienky.

4.4 Odstránenie používateľských príspevkov

Hoci spoločnosť FlipBuilder nemá žiadnu povinnosť odstraňovať, kontrolovať, upravovať alebo monitorovať akýkoľvek zverejnený obsah, spoločnosť FlipBuilder si vyhradzuje právo a má absolútnu voľnosť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia odstrániť, skontrolovať, upraviť alebo zakázať akýkoľvek používateľský príspevok. Okrem toho, hoci FlipBuilder nemá žiadnu povinnosť odstraňovať, kontrolovať, upravovať alebo monitorovať akékoľvek aktíva pred zverejnením, FlipBuilder si vyhradzuje právo a má absolútnu voľnosť kedykoľvek odstrániť, kontrolovať, upravovať alebo deaktivovať akékoľvek aktíva pred zverejnením. a to z akéhokoľvek dôvodu.

4.5 Žiadne schválenie

Ďalej beriete na vedomie, že pri používaní Služby budete vystavený zverejnenému obsahu z rôznych zdrojov a že spoločnosť FlipBuilder nezodpovedá za presnosť, obsah, užitočnosť alebo práva duševného vlastníctva takéhoto zverejneného obsahu alebo s ním súvisiace. Ďalej chápete a beriete na vedomie, že môžete byť vystavený zverejnenému obsahu, ktorý je nepresný, urážlivý, neslušný alebo nežiaduci, a súhlasíte s tým, že sa vzdávate a týmto sa vzdávate akýchkoľvek zákonných alebo spravodlivých práv alebo nápravných opatrení, ktoré máte alebo môžete mať voči FlipBuilder v súvislosti s k tomu. FlipBuilder nepodporuje žiadne používateľské príspevky ani žiadne názory, odporúčania alebo rady vyjadrené v akomkoľvek používateľskom príspevku a FlipBuilder sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s používateľskými príspevkami. Ak používateľ alebo vlastník obsahu upozorní na používateľský príspevok, ktorý údajne nie je v súlade s týmito podmienkami, spoločnosť FlipBuilder môže toto obvinenie prešetriť a rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či používateľský príspevok odstráni, na čo si vyhradzuje právo v súlade s týmito podmienkami. Podmienky. Pre jasnosť, FlipBuilder nepovoľuje aktivity porušujúce autorské práva v rámci Služieb.

4.6 Odporúčajúci partneri

V rámci Služieb vám môžeme povoliť, aby určité tretie strany, ako sú tlačiarne, ktoré uzavreli zmluvu s FlipBuilder (každá z nich je „Odporúčajúci partner“), vo vašom mene nahrávali používateľské príspevky. Ak vás odporúčací partner odkáže na FlipBuilder a vy chcete takémuto odporúčajúcemu partnerovi povoliť nahrať vaše používateľské príspevky, okrem súhlasu s týmito Podmienkami sa od vás bude vyžadovať, aby ste sa prihlásili a vyjadrili súhlas s dodatočnými podmienkami (prostredníctvom samostatného prihlásenia proces), aby spoločnosť FlipBuilder mohla poskytnúť takémuto odporúčaciemu partnerovi určité informácie, ktoré môžu okrem iného zahŕňať váš kľúč na nahrávanie API, vaše ID zákazníka a ďalšie relevantné informácie. Bez obmedzenia akéhokoľvek iného ustanovenia v týchto podmienkach rozumiete a súhlasíte s tým, že FlipBuilder nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah alebo kvalitu akéhokoľvek používateľského príspevku poskytnutého odporúčajúcim partnerom. Ak chcete zo svojho účtu odstrániť odporúčajúceho partnera, musíte poskytnúť FlipBuilder najmenej tridsať (30) dní vopred písomné oznámenie.

4.7 Zakázaný obsah

 • Používateľ vrátane Používateľa platenej služby, ktorý nahráva, uverejňuje alebo prenáša zakázaný obsah, má za následok ukončenie služby bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že nebudete odovzdávať, uverejňovať ani prenášať žiadny nasledujúci obsah:
  Obsah pre dospelých – prostredníctvom Služieb máte zakázané ukladať alebo uverejňovať obsah pre dospelých alebo odkazy na obsah pre dospelých. Všetok materiál pornografického charakteru sa považuje za obsah pre dospelých. Online galérie obrázkov, ktorých primárnym účelom je verejné vystavovanie výtvarného umenia alebo umeleckých médií, sa nepovažujú za obsah pre dospelých.
 • Urážlivý obsah – netolerantný, hanlivý, prenasledovanie, zneužívanie, obťažovanie, výzvy na boj, vyhrážky alebo akákoľvek komunikácia akejkoľvek povahy, o ktorej podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nevhodná, bude mať za následok ukončenie služby bez predchádzajúceho upozornenia.
 • USTANOVENIA O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE – Je zakázané ukladať alebo uverejňovať obsah alebo odkazy na obsah, ktorý porušuje alebo inak porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán (napr. porušenie ochrannej známky, patentu alebo autorských práv).
 • Násilný obsah – Je zakázané odovzdávať, uverejňovať alebo inak prenášať akýkoľvek materiál, ktorý predstavuje priamu hrozbu násilia voči akejkoľvek osobe alebo skupine ľudí;
 • Nenávistný obsah – Je zakázané odovzdávať, uverejňovať alebo inak prenášať akýkoľvek materiál, ktorý podporuje nenávisť voči skupinám na základe rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, pohlavia, veku a sexuálnej orientácie/rodovej identity;
 • Obsah nevyžiadanej pošty – Máte zakázané nahrávať, uverejňovať alebo inak prenášať akýkoľvek materiál, ktorý je spoločnosťou Google označený ako „spam generovaný používateľmi“.
 • Zavádzajúci obsah a obsah, ktorý nie je v dobrej viere – Zakazuje sa vám nahrávať, uverejňovať alebo inak prenášať akýkoľvek materiál, ktorý vedie k akémukoľvek zavádzajúcemu správaniu, ktoré nie je v dobrej viere a ktoré podľa nášho vlastného uváženia považujeme za nevhodné.
 • Neoprávnené osobné identické informácie. Je zakázané odovzdávať akékoľvek neoprávnené osobné údaje (PII), vrátane, ale nie výlučne, neoprávnených osobných obrázkov, kontaktov, adries, e-mailov, telefónnych čísel a účtov sociálnych médií.

5. Zakázané správanie

Súhlasíte, že sa nedopustíte žiadneho z nasledujúcich zakázaných činností:

 • používať Službu na akýkoľvek iný účel ako na šírenie alebo prijímanie pôvodného alebo primerane licencovaného obsahu a na prístup k Službe, keďže takéto služby ponúka FlipBuilder;
 • odstrániť označenia autorských práv alebo iných vlastníckych práv na Službách alebo používateľských príspevkoch iných používateľov;
 • robiť nevyžiadané ponuky, reklamy, návrhy alebo posielať nevyžiadanú poštu alebo spam iným používateľom služieb. To zahŕňa, nie však výlučne, nevyžiadanú reklamu, propagačné materiály alebo iný materiál so žiadosťou, hromadné zasielanie komerčnej reklamy, reťazovú poštu, informačné oznámenia, charitatívne žiadosti a petície o podpisy;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • ohovárať, obťažovať, zneužívať, vyhrážať sa alebo podvádzať Používateľov Služieb alebo uverejňovať, odovzdávať alebo distribuovať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný alebo inak nevhodný, alebo zhromažďovať alebo sa pokúšať zbierať osobné informácie o Používateľoch alebo tretích stranách bez ich súhlasu, alebo používať obsah Služieb na akékoľvek komerčné použitie, pričom sa rozumie, že obsah dostupný v Službách je len na osobné, nekomerčné použitie;
 • prenajímať, prenajímať, požičiavať, predávať, ďalej predávať, poskytovať sublicencie, distribuovať alebo inak prevádzať licencie udelené v týchto podmienkach alebo akékoľvek materiály (ako je definované nižšie);
 • vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt, nepravdivo tvrdiť spojenie s akoukoľvek osobou alebo subjektom alebo pristupovať k účtom Služieb iných bez povolenia, falšovať digitálny podpis iných osôb, skresľovať zdroj, identitu alebo obsah informácií prenášaných prostredníctvom Služieb alebo vykonávať akákoľvek iná podobná podvodná činnosť;
 • hackovať, odstraňovať, obchádzať, deaktivovať, poškodzovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných funkcií Služieb alebo Používateľských príspevkov, funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu prístupného prostredníctvom Služieb, alebo funkcií, ktoré presadzujú obmedzenia používania Služby alebo Používateľské príspevky, alebo zámerne zasahovať alebo poškodzovať prevádzku Služieb alebo ich užívanie akýmkoľvek spôsobom, vrátane nahrávania alebo iného šírenia vírusov, adwaru, spywaru, červov alebo iného škodlivého kódu;
 • spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo sa inak pokúšať objaviť zdrojový kód Služieb alebo akejkoľvek ich časti, s výnimkou a len v rozsahu, v akom je takáto činnosť výslovne povolená príslušným zákonom bez ohľadu na toto obmedzenie;
 • upravovať, prispôsobovať, prekladať alebo vytvárať odvodené diela založené na Službách alebo akejkoľvek ich časti, s výnimkou a len v rozsahu, v akom je takáto činnosť výslovne povolená týmito Podmienkami alebo príslušným zákonom bez ohľadu na toto obmedzenie; alebo
 • akýmkoľvek spôsobom odstraňovať, zakrývať, blokovať, skrývať alebo inak meniť zobrazenie akejkoľvek reklamy (alebo akýchkoľvek jej častí alebo aspektov), prvkov značky FlipBuilder vrátane log, ochranných známok, servisných značiek alebo iných materiálov zobrazovaných spoločnosťou FlipBuilder v súvislosti so službami , bez ohľadu na to, ako používate funkciu vkladania Služieb na zobrazovanie autorizovaného obsahu na vašich stránkach alebo stránkach iných tretích strán.
 • akýmkoľvek spôsobom poškodzovať maloletých;
 • zbierať alebo inak zhromažďovať informácie o iných, vrátane e-mailových adries, bez ich súhlasu;
 • vytvoriť falošnú identitu alebo sfalšovanú e-mailovú adresu alebo hlavičku, alebo sa inak pokúsiť uviesť do omylu ostatných, pokiaľ ide o identitu odosielateľa alebo pôvod správy;
 • porušovať akékoľvek zákony USA týkajúce sa prenosu technických údajov alebo softvéru exportovaného zo Spojených štátov amerických prostredníctvom Služby;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • zasahovať do používania a užívania Služby iným Používateľom.

6. Súkromie; Súhlas s elektronickou komunikáciou

6.1 Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti FlipBuilder sú týmto začlenené do týchto podmienok formou odkazu. Pozorne si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov, kde nájdete informácie týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov spoločnosťou FlipBuilder. Ak nesúhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov, neregistrujte sa na našej webovej stránke, ani ju inak nevstupujte a nepoužívajte ju

6.2 Bulletiny

Pri registrácii účtu služby FlipBuilder ste automaticky prihlásení na odber e-mailov od nás, ktoré môžu zahŕňať informačné bulletiny o aktualizáciách softvéru, oznámenia a propagačné e-maily týkajúce sa nášho softvéru a iných propagačných ponúk od tretích strán. Odosielanie e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov uvedených v e-maile alebo zmenou nastavení „Upozornenie“ v ponuke „Nastavenia“ vo vašom účte služieb. Súhlasíte s tým, že akékoľvek oznámenia, dohody, zverejnenia alebo iná komunikácia, ktorú vám pošleme elektronicky, bude spĺňať všetky právne požiadavky na komunikáciu vrátane toho, že takáto komunikácia bude v písomnej forme.

6.3 Diskusná skupina

Služba vás môže pozvať na četovanie alebo účasť na online fórach, nástenkách alebo blogoch a iných funkciách. Môžeme vám poskytnúť možnosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, predvádzať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah pridaný používateľmi do Spoločnosti a/alebo do alebo prostredníctvom Služby vrátane, bez obmedzenia, textu, písomností, fotografií. , grafiku, komentáre, návrhy alebo osobne identifikovateľné informácie alebo iný materiál (spoločne „Používateľský obsah“). Akýkoľvek materiál, ktorý odošlete Spoločnosti alebo iným spôsobom prostredníctvom Služby, bude považovaný za nedôverný a nechránený. Všetky komentáre, spätná väzba, návrhy, nápady, príspevky na fórach a iné príspevky (ďalej len „nápady“) zverejnené, odoslané alebo ponúknuté Spoločnosti v súvislosti s používaním Služby alebo iným spôsobom a akýmkoľvek chatom, blogom, výveskou, online fórom, textová, e-mailová alebo iná komunikácia so spoločnosťou („e-maily používateľov“) sú výhradným vlastníctvom spoločnosti. Súhlasíte s tým, že pokiaľ to zákon nezakazuje inak, spoločnosť môže používať, predávať, využívať a zverejňovať nápady a/alebo e-maily používateľov akýmkoľvek spôsobom, bez obmedzení a bez kompenzácie voči vám. Používateľský obsah môžeme napríklad použiť rôznymi spôsobmi, vrátane jeho zobrazovania na internete, jeho preformátovania, začlenenia do iných diel, vytvárania odvodených diel z neho, jeho propagácie, distribúcie a umožnenia ostatným robiť to isté. v súvislosti s ich vlastnými webovými stránkami a mediálnymi platformami.

Nekontrolujeme komunikáciu, informácie alebo súbory doručované do diskusných skupín na FlipBuilder a na iných platformách. Rozumiete a súhlasíte s tým, že nemáme žiadnu povinnosť monitorovať stránku alebo používanie jej služby. Môžeme monitorovať alebo kontrolovať niektoré oblasti na Stránke, kde prenášate alebo posielate materiály, ako to môže byť potrebné na údržbu a údržbu. Prenesením akejkoľvek verejnej komunikácie na našu stránku nám udeľujete neodvolateľnú, nevýhradnú, celosvetovú, trvalú, neobmedzenú, bezplatnú licenciu (s právom na sublicenciu) na používanie, opätovné použitie, reprodukovanie, distribúciu, preklad, publikovanie , verejne zobrazovať, verejne vykonávať, upravovať, prispôsobovať, dopĺňať, upravovať, vytvárať odvodené diela, začleňovať do jednej alebo viacerých kompilácií a reprodukovať a distribuovať takéto kompilácie a inak využívať takúto komunikáciu vo všetkých médiách, ktoré sú teraz známe alebo neskôr vyvinuté. Zaručujete, že máte právo nám tieto práva udeliť. Tiež beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akákoľvek komunikácia uskutočnená na akomkoľvek fóre na stránke alebo prostredníctvom neho je verejná. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že od žiadnej verejnej komunikácie neočakávate súkromie a medzi vami a nami nevzniká žiadny dôverný, zverenecký, zmluvne implicitný alebo iný vzťah vašim aktom prenosu verejnej správy na FlipBuilder. Spoločnosť ďalej žiadnym spôsobom nezodpovedá za presnosť, integritu, úplnosť, kvalitu, zákonnosť, užitočnosť, bezpečnosť a práva duševného vlastníctva akýchkoľvek príspevkov na fóre, komentárov, hodnotení alebo komplimentov, ktoré urobil jeden používateľ o iných používateľoch alebo skupinách používateľov, a nenesie žiadnu zodpovednosť za to, aby ostatným používateľom ponúkla ekvivalentnú príležitosť na odpoveď.

ODMIETAME AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ SÚVISIACE S OBSAHOM AKÝCHKOĽVEK TAKÝCHTO MATERIÁLOV, ČI UŽ VYPLÝVAJÚ NA ZÁKONOCH AUTORSKÝCH PRÁVA, OZNAČOVANIA, SÚKROMIA, OBSCÉNNOSTI ALEBO INÝCH. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE JE NAŠOU POLITIKOU SPOLUPRACOVAŤ S ORGANIZÁCIAMI NA PRESADZOVANIE ZÁKONA VYŠETROVUJÚCIMI NELEGÁLNE ALEBO NEPRÁVNE ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA STRÁNOK ALEBO TEJTO SLUŽBY A ŽE SI VŽDY VYHRADZUJEME PRÁVO NA ÚPRAVU, NÁHRADU, NÁHRADU, NÁHRADU NÁHRADU ČIASTOČNE, ŽE PODĽA NAŠHO VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA SÚ NÁMIETKY ALEBO V PORUŠENÍ TÝCHTO PODMIENOK.

7. Vylúčenie záruk

FlipBuilder sa zrieka všetkých záruk, zákonných, výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia vlastníckych práv. Žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získate od FlipBuilder alebo prostredníctvom Služby FlipBuilder, nebude vytvárať žiadnu záruku, ktorá tu nie je výslovne uvedená. Výslovne beriete na vedomie, že toto vylúčenie zodpovednosti zahŕňa úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov, zástupcov, poskytovateľov licencií a subdodávateľov spoločnosti FlipBuilder. Výslovne súhlasíte s tým, že používanie Služby je na vaše výhradné riziko.

Služby a akékoľvek údaje, informácie, používateľské príspevky, prepojené stránky, produkty, služby alebo aplikácie sprístupnené v spojení so Službou alebo jej prostredníctvom sa poskytujú „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“, „so všetkými chybami“ a bez záruk alebo vyhlásení akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. FlipBuilder, jej poskytovatelia licencií, pridružené spoločnosti a partneri nezaručujú, že údaje, používateľské príspevky alebo akékoľvek iné produkty, služby alebo aplikácie ponúkané prostredníctvom Služby alebo akýchkoľvek prepojených stránok budú neprerušované alebo bez chýb, vírusov alebo iných škodlivých komponenty a nezaručujú, že čokoľvek z vyššie uvedeného bude opravené. FlipBuilder, jej poskytovatelia licencií, pridružené spoločnosti a partneri nezaručujú ani nevydávajú žiadne vyhlásenia týkajúce sa používania alebo výsledkov používania služby alebo akýchkoľvek prepojených stránok, pokiaľ ide o správnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo inak.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používate, pristupujete, sťahujete alebo inak získavate informácie, materiály alebo údaje prostredníctvom Služby alebo akýchkoľvek prepojených stránok podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a že budete výhradne zodpovední za akékoľvek škody na svojom majetku (vrátane počítačový systém) alebo stratu údajov v dôsledku stiahnutia alebo použitia takéhoto materiálu alebo údajov.

Príklady značkových flipbookov zobrazené na domovskej stránke, na stránkach s prípadovými štúdiami alebo na iných miestach tohto webu sú vytvorené softvérom FlipBuilder a tieto príklady nereprezentujú názory týchto značiek. Všetky ochranné známky, názvy značiek alebo logá uvedené alebo použité na tejto webovej lokalite sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

8. Úpravy

Tieto Podmienky môžeme z času na čas revidovať a najaktuálnejšia verzia bude vždy zverejnená na našej webovej stránke. Ak je revízia podľa nášho vlastného uváženia podstatná, upozorníme vás na to (napríklad e-mailom na e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu). Ďalšie zmeny môžu byť zverejnené na našej stránke s podmienkami, preto tieto stránky pravidelne kontrolujte. Pokračovaním v prístupe k Službám alebo ich používaní po nadobudnutí účinnosti revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestaňte používať Služby.

9. Pravidlá vrátenia peňazí

Pri objednávke softvérových licencií ponúkame 30 alebo 60-dňovú politiku vrátenia peňazí na základe rôznych poskytovateľov riešení elektronického obchodu, ktorí nás zastupujú pri výbere platby a splnení objednávky.

Pre hostingové služby vždy ponúkame bezplatnú skúšobnú verziu hostingových služieb, ktorú možno použiť na testovanie funkčnosti a posúdenie hodnoty nášho produktu. To je dôvod, prečo vo všeobecnosti neponúkame refundáciu za hostingové služby. Akékoľvek poplatky účtované na váš hostingový účet sú nevratné, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach. Ak vy alebo my zrušíte svoje predplatné, nemáte nárok na vrátenie poplatkov za predplatné, ktoré už boli účtované za obdobie predplatného, ktoré sa už začalo. Súhlasíte s tým, že nám do tridsiatich (30) dní od zaúčtovania poplatku písomne odošlete akýkoľvek spor týkajúci sa akéhokoľvek poplatku na váš účet, v opačnom prípade bude od tohto sporu upustené a poplatok bude konečný a nebude predmetom námietky. Vrátenie peňazí (ak existujú) uskutočnené na základe sporu závisí od uváženia Spoločnosti.

10. DMCA

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka takýchto vlastníckych práv nesmiete uverejňovať, upravovať, distribuovať ani reprodukovať akýmkoľvek spôsobom materiály chránené autorskými právami, ochranné známky alebo iné vlastnícke informácie patriace iným osobám. Našou zásadou je reagovať na jasné oznámenia o údajnom porušení autorských práv, ktoré sú v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Okrem toho okamžite a bez upozornenia zrušíme účty tých, ktorí sú nami určení ako opakovaní porušovatelia.

Ak ste vlastníkom autorských práv a domnievate sa, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, alebo boli vaše práva duševného vlastníctva inak porušené, postupujte podľa našich pravidiel DMCA.

11. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás, našich úradníkov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, nástupcov, postupníkov, riaditeľov, úradníkov, agentov, poskytovateľov služieb, dodávateľov a zamestnancov odškodníte a ochránite pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie a súdnych nákladov, vznesených ktorýmkoľvek tretia strana v dôsledku alebo vyplývajúcich z materiálov, ktoré odošlete, uverejníte alebo sprístupníte prostredníctvom Služby, vášho používania Služby, vášho porušenia Podmienok, vášho porušenia ktoréhokoľvek z vyhlásení a záruk v týchto Podmienkach alebo vášho porušenia akýchkoľvek práva inej osoby alebo subjektu.

Ak používate Služby v mene spoločnosti, podniku alebo iného subjektu, alebo ak používate Službu na komerčné účely, vy a daný subjekt ponesiete zodpovednosť za škodu a odškodníte Spoločnosť za akékoľvek žaloby, nároky alebo žaloby vyplývajúce z alebo súvisiaceho na používanie Služby alebo porušenie týchto Podmienok, vrátane akejkoľvek zodpovednosti alebo výdavkov vyplývajúcich z nárokov (vrátane nárokov z nedbalosti), strát, škôd, súdnych sporov, rozsudkov, nákladov na súdne spory a poplatkov za právne zastupovanie.

12. Obmedzenie zodpovednosti

Za žiadnych okolností nezodpovedáme za priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo exemplárne škody (aj keď sme boli upozornení na možnosť takýchto škôd), vyplývajúce z akéhokoľvek aspektu vášho používania stránok alebo Služby, či už škody vznikajú používaním alebo zneužitím stránky alebo služby, nemožnosťou používať stránky alebo službu alebo prerušením, pozastavením, úpravou, zmenou alebo ukončením stránok alebo služby. Takéto obmedzenie sa vzťahuje aj na škody vzniknuté z dôvodu iných služieb alebo produktov prijatých prostredníctvom alebo inzerovaných v súvislosti s našou stránkou alebo službou alebo akýmikoľvek odkazmi na stránke, ako aj z dôvodu akýchkoľvek informácií alebo rád prijatých prostredníctvom alebo inzerovaných v súvislosti so stránkami alebo službou alebo akýmikoľvek odkazmi na stránkach. Tieto obmedzenia platia v najväčšom rozsahu povolenom zákonom. V niektorých jurisdikciách nie sú obmedzenia zodpovednosti povolené a niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa na vás nemusia vzťahovať.

13. Špeciálne podmienky týkajúce sa spoločnosti Apple

Ak si stiahnete softvér z App Store spoločnosti Apple, Inc., beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (a) ak ktorákoľvek tretia strana tvrdí, že vaše vlastníctvo alebo používanie softvéru porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany, spoločnosť Apple nezodpovedá za vyšetrovanie, obhajoba, urovnanie alebo plnenie akéhokoľvek takéhoto nároku na porušenie duševného vlastníctva; (b) Apple nenesie žiadnu zodpovednosť za riešenie akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa Softvéru, vrátane: (i) nárokov zo zodpovednosti za produkt; ii) údržba a podpora; (iii) akékoľvek tvrdenie, že softvér nie je v súlade s akýmikoľvek platnými právnymi alebo regulačnými požiadavkami; a (iv) akékoľvek nároky vyplývajúce z ochrany spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov; a (c) Apple a jej dcérske spoločnosti sú zamýšľanými tretími stranami oprávnenými z týchto Podmienok a po vašom prijatí týchto Podmienok budú mať Apple a jej dcérske spoločnosti právo (a bude sa predpokladať, že právo prijali) vymáhať tieto Podmienky voči vy.

14. Práva duševného vlastníctva 

14.1 Vaše práva

Ponechávate si úplné vlastníctvo svojho obsahu („Používateľský obsah“). „Používateľským obsahom“ rozumieme obsah, ktorý nahráte na FlipBuilder („Príspevok používateľa“), ako aj obsah, ktorý ste vygenerovali/zverejnili na FlipBuilder („Umenie vytvorené používateľom“). FlipBuilder si NENÁROKUJE ŽIADNE vlastnícke práva na text, súbory, obrázky, fotografie, videá, zvuky, hudobné diela, autorské diela alebo akékoľvek iné materiály („Používateľský obsah“), ktoré uverejníte na našej platforme. Potrebujeme však, aby ste nám udelili určité práva na „Používateľský obsah“, aby sme takýto „Používateľský obsah“ mohli začleniť do našich Služieb. Bez týchto práv môžeme porušovať autorské práva a iné zákony ukladaním, uverejňovaním, zálohovaním a umožňovaním sťahovania Používateľského obsahu na alebo prostredníctvom FlipBuilder. Zobrazovaním alebo publikovaním akéhokoľvek obsahu v Službách alebo prostredníctvom Služieb týmto udeľujete spoločnosti FlipBuilder nevýhradnú, plne platenú a bezplatnú celosvetovú obmedzenú licenciu na používanie, úpravu, odstraňovanie, pridávanie, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, reprodukovanie. a prekladať takýto obsah vrátane, bez obmedzenia, distribúcie časti alebo celej stránky v akýchkoľvek mediálnych formátoch prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov, s výnimkou obsahu, ktorý nie je zdieľaný verejne („súkromný“), ktorý nebude distribuovaný mimo služieb.

14.2 Autorské práva

Materiály nachádzajúce sa na stránke sú chránené zákonmi Spojených štátov amerických a inými zákonmi o autorských právach, s výnimkou diel vlády Spojených štátov amerických podľa 1 oddielu 105 USC. Výber, usporiadanie a prezentácia všetkých materiálov (vrátane informácií vo verejnej doméne) a celkový dizajn stránky je chránený autorským právom. Udeľuje sa povolenie na prezeranie a tlač materiálov zo stránok na nekomerčné účely prezerania, čítania a uchovávania pre referenciu. Akékoľvek iné kopírovanie, distribúcia, opätovný prenos alebo úprava informácií alebo materiálov na tejto stránke, či už v elektronickej alebo tlačenej forme, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FlipBuilder Software Co., Ltd. je prísne zakázané.

14.3 Práva FlipBuilder

Všetky materiály obsiahnuté v Službách sú chránené autorským právom spoločnosti Wonder Idea Technology Ltd. a sú chránené v maximálnom rozsahu povolenom zákonmi o autorských právach a medzinárodnými zmluvami. Žiadna osoba nie je oprávnená používať, kopírovať alebo distribuovať akúkoľvek časť FlipBuilder vrátane súvisiacej grafiky.

FlipBuilder.com je ochranná známka/značka služby, ktorá identifikuje FlipBuilder a služby, ktoré poskytuje. Takéto značky sa za žiadnych okolností nesmú používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Wonder Idea Technology Ltd.

Nezískavate žiadne vlastnícke práva používaním Služby, sťahovaním materiálu zo Služby alebo nahrávaním materiálu do Služby ani kúpou akéhokoľvek virtuálneho tovaru alebo virtuálnej meny. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, redistribuovať, zverejňovať ani inak využívať materiál zo Služby, s výnimkou prípadov, ktoré sú tu výslovne povolené, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

15. Ukončenie; Porušenia

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, súhlasíte s tým, že spoločnosť FlipBuilder môže na základe vlastného uváženia a bez sankcie ukončiť alebo pozastaviť akýkoľvek účet, ktorý je hosťovaný službou, alebo vaše používanie služby a odstrániť a zahodiť celý váš účet alebo akúkoľvek jeho časť. , Používateľský profil a akýkoľvek Používateľský príspevok, z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek. Môžeme tiež podľa vlastného uváženia a kedykoľvek prestať poskytovať prístup k Službám alebo akejkoľvek ich časti, a to s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že akékoľvek ukončenie vášho prístupu k Službám alebo akémukoľvek účtu, ktorý máte, alebo jeho časti, môže byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, a súhlasíte s tým, že spoločnosť FlipBuilder nebude niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane. za akékoľvek takéto ukončenie vrátane akejkoľvek straty vašich používateľských príspevkov. Akékoľvek podozrenie z podvodnej, zneužívajúcej alebo nezákonnej činnosti môže byť postúpené príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Tieto opravné prostriedky dopĺňajú akékoľvek iné opravné prostriedky, ktoré môže mať FlipBuilder zo zákona alebo z vlastného imania. Po ukončení z akéhokoľvek dôvodu súhlasíte s tým, že okamžite prestanete používať Služby, akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu a všetky ostatné súvisiace materiály. Váš jediný prostriedok nápravy v súvislosti s akoukoľvek nespokojnosťou s: (i) Službami; (ii) akékoľvek podmienky týchto podmienok; (iii) akúkoľvek politiku alebo prax FlipBuilder pri prevádzkovaní Služieb; alebo (iv) akéhokoľvek obsahu alebo informácií prenášaných prostredníctvom Služieb, znamená ukončenie týchto Podmienok a vášho účtu.

Platenú službu môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do nastavení svojho účtu v rámci služieb a vyberiete možnosť zrušiť túto platenú službu. Nepoužité poplatky sú nevratné a FlipBuilder si vyhradzuje právo účtovať vám poplatky za predplatné do konca obdobia predplatného, ktoré ste si zvolili. Ak vám budeme účtovať poplatky za celé obdobie predplatného, budete mať naďalej prístup k zrušenej platenej službe až do konca obdobia predplatného a tieto podmienky sa budú naďalej vzťahovať na vaše používanie danej platenej služby.

Svoj účet Služby a tieto Podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že prejdete do nastavení účtu v rámci Služieb a vyberiete možnosť ukončiť svoj účet. Ak FlipBuilder zruší váš účet pre vaše porušenie týchto podmienok, vyhradzujeme si právo účtovať vám poplatky do konca obdobia vášho predplatného za akúkoľvek platenú službu, ktorú ste si zakúpili pred ukončením. Ak ukončíme vaše používanie ktorejkoľvek časti alebo všetkých Služieb pred ukončením obdobia vášho predplatného (okrem prípadov, keď je takéto ukončenie výsledkom vášho porušenia týchto Podmienok, v takom prípade môžeme ukončiť bez zodpovednosti, ako je opísané v odseku vyššie ), vašou jedinou nápravou je pomerné vrátenie kúpnej ceny zaplatenej za akúkoľvek ukončenú platenú službu.

16. Rôzne

Za svoje správanie, obsah svojich súborov a priečinkov nesiete výhradnú zodpovednosť. Je vašou zodpovednosťou napríklad zabezpečiť, aby ste mali práva alebo povolenia potrebné na dodržiavanie týchto podmienok.

Môžeme sa rozhodnúť skontrolovať verejný obsah z hľadiska súladu s našimi pokynmi pre komunitu, ale beriete na vedomie, že Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť monitorovať akékoľvek informácie o Službe. Nezodpovedáme za presnosť, úplnosť, vhodnosť alebo zákonnosť súborov, používateľských príspevkov alebo akýchkoľvek iných informácií, ku ktorým môžete mať prístup pomocou Služby.

Súbory a iný obsah v Službe môže byť chránený právami duševného vlastníctva iných. Nekopírujte, neodovzdávajte ani nesťahujte súbory, pokiaľ na to nemáte právo. Vy, nie FlipBuilder, budete plne zodpovední a zodpovední za to, čo skopírujete, nahráte, stiahnete alebo inak použijete počas používania Služby. Do Služby nesmiete nahrávať spyware ani iný škodlivý softvér.

Za údržbu a ochranu všetkých svojich vecí ste zodpovední vy, nie FlipBuilder. FlipBuilder nezodpovedá za žiadnu stratu alebo poškodenie vašich vecí, ani za žiadne náklady alebo výdavky spojené so zálohovaním alebo obnovou akýchkoľvek vašich vecí.

16.1 Obsah indexovaný vyhľadávacími nástrojmi

Všetok obsah knihy, ktorý nahráte, bude predvolene indexovaný vyhľadávacími nástrojmi. Ak je váš obsah zakázaný alebo odstránený, vyhľadávacie nástroje ho môžu stále zahrnúť ako výsledok vyhľadávania. Súhlasíte s tým, že spoločnosť nemôže kontrolovať, ako vyhľadávacie nástroje zobrazujú svoje vlastné výsledky vyhľadávania.

16.2 Autorské práva

Všetok obsah poskytovaný v rámci alebo prostredníctvom tejto Služby je chránený americkými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach, patentovými zákonmi, predpismi a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi zákonmi o duševnom vlastníctve a medzinárodnými zmluvami a dohodami. Žiadne duševné vlastníctvo akejkoľvek povahy obsiahnuté na tejto lokalite alebo prostredníctvom nej sa nesmie kopírovať, publikovať, spätne analyzovať, dekompilovať, vymieňať, obchodovať alebo vysielať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu vlastníka obsahu.

17. Digitálny predaj

17.1 PODMIENKY PREDÁVAJÚCEHO

Spoločnosť umožňuje vydavateľom predávať publikácie prostredníctvom našej platformy prostredníctvom služby Digital Sales.

Vydavatelia, ktorí používajú našu platformu na predaj svojho obsahu, súhlasia s tým, že budú viazaní všetkými zásadami uvedenými v týchto podmienkach používania. Ak je vydavateľom organizácia, fyzická osoba, ktorá akceptuje tieto zmluvné podmienky pre subjekt, vyhlasuje a zaručuje, že je oprávnená uzavrieť túto zmluvu ako oprávnený zástupca vydavateľa, a teda zaväzuje vydavateľa k podmienkam. tejto dohody.

Program Digital Sales sa môže časom zmeniť a podľa toho sa zmenia aj zmluvné podmienky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť podmienky poskytovania služby a upozorniť vás na zmeny zverejnením nových podmienok s dátumom revízie alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu zaregistrovanú vo vašom účte vydavateľa.

Ak chcete začať predávať prostredníctvom našej služby, musíte mať aktívny, potvrdený účet FlipBuilder. Musíte mať tiež aspoň 13 rokov alebo plnoletosť vo vašej jurisdikcii a musíte byť schopní uzavrieť právne záväznú zmluvu.

Musíte sa uistiť, že všetky informácie, ktoré poskytnete pre program digitálneho predaja, ako je vaše meno, e-mail, sú presné. Tieto podrobnosti musíte tiež aktualizovať tak dlho, ako budete používať službu digitálneho predaja. Nie je dovolené vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo používať používateľské meno, ktoré nemáte oprávnenie používať.

17.1.1 Požiadavky na obsah

Zodpovedáte za poskytnutie každej publikácie, ktorú chcete predať prostredníctvom našej služby, na svoje náklady. Obsah vašich publikácií musí byť v súlade so všetkými zásadami uvedenými v tejto zmluve o poskytovaní služieb vrátane tých, ktoré sú uvedené v sekcii Príspevok používateľa, Bezpečnosť stránky a Správanie. Zverejnením obsahu na našej platforme potvrdzujete, vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky práva, licencie alebo povolenia na publikovanie a predaj prostredníctvom platformy. Sme oprávnení určiť, aký obsah akceptujeme pre program digitálneho predaja podľa vlastného uváženia. Musíte súhlasiť s tým, že ponúknete aspoň 2 strany (prednú a zadnú obálku) ako bezplatnú ukážku dostupnú na platforme pre každého návštevníka webovej stránky.

17.1.2 Výbery

Svoje publikácie môžete kedykoľvek stiahnuť z predajného programu ich vymazaním. Toto však neovplyvní žiadnu z objednávok, ktoré už boli prostredníctvom našej služby zrealizované. Stiahnutie vašej publikácie z predajného programu nebude mať následne za následok odstránenie predaných vydaní z účtov vašich zákazníkov. Odstúpenie sa bude uplatňovať iba perspektívne.

17.1.3 Úprava

V prípade neúmyselných chýb alebo problémov s formátovaním môžete digitálne publikácie upraviť a znova nahrať na predaj. Akákoľvek zmena, ktorú vykonáte, sa okamžite a bez upozornenia použije na všetky publikácie, ktoré boli zakúpené pred dátumom úpravy. Ak si neželáte, aby kupujúci dostávali aktualizáciu, môžete aktualizáciu nahrať ako samostatný súbor na predaj.

17.1.4 Ochrana predávajúceho/DRM

Všetky digitálne publikácie predávané prostredníctvom našej platformy chránime pred rozširovaním, kopírovaním, duplikovaním alebo prehliadaním ľuďmi, ktorí za ne nezaplatili. Každý kupujúci sa musí pred zakúpením vydania zaregistrovať do účtu služieb a môže si zakúpiť iba povolenie na prezeranie.

17.1.5 Predajné ceny

Máte výhradné a úplné právo nastaviť maloobchodnú cenu pre zákazníka, za ktorú sa vaše digitálne publikácie predávajú prostredníctvom programu digitálneho predaja spoločnosti FlipBuilder. Máte právo kedykoľvek zmeniť cenu svojich publikácií. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za fakturáciu vašich zákazníkov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť voči vám ani vašim kupujúcim za chyby vo fakturácii alebo za zlyhanie pri účtovaní akýchkoľvek publikácií predaných prostredníctvom našej platformy.

17.1.6 Poplatky a dane

Predaje uskutočnené prostredníctvom programu digitálneho predaja spoločnosti FlipBuilder budú spoplatnené poplatkom za spracovanie platby, ktorý uplatní poskytovateľ fakturácie tretej strany. Ak sa zákazník nachádza v jurisdikcii, pre ktorú sa podľa zákona vyžaduje pri takomto nákupe uplatniť daň z predaja, daň z pridanej hodnoty alebo inú daň, ste zodpovední za pripočítanie príslušnej sumy dane k cene, ktorú ste nastavili. platený nákup. Zodpovedáte aj za všetky ostatné dane, vrátane daní z vášho čistého príjmu.

17.1.7 Meny

Cenu musíte nastaviť v amerických dolároch. Kupujúci však môžu platiť pomocou iných mien akceptovaných naším platobným procesorom Stripe. Presná cena, ktorú kupujúci zaplatí, sa vypočítava podľa výmenného kurzu, ktorý Stripe používa v danom čase.

17.1.8 Fakturácia a platby

Na spracovanie toku platieb využívame spracovateľa platieb a poskytovateľa fakturácie (ďalej len „Spracovateľ platieb“) tretej strany. Na tento účel budete musieť vytvoriť aj účet spracovateľa platieb a pripojiť ho k účtu spracovateľa platieb FlipBuilder, aby ste mohli posielať a prijímať peniaze. Musíte splnomocniť spoločnosť, aby vo vašom mene účtovala zákazníkom poplatky za digitálny tovar, ktorý si od vás kúpia. Fakturačné údaje vášho zákazníka budú uložené na vašom účte Stripe a tiež na našom. Žiadne dôverné informácie o karte však nebudú sprístupnené FlipBuilder ani vám.

Každá nákupná transakcia prebieha v 2 krokoch:

(1) Kupujúci uskutoční nákup na našej platforme prostredníctvom nášho účtu u spracovateľa platieb

(2) Spracovateľ platieb spracuje objednávku a odošle príslušné sumy na váš účet predajcu Spracovateľa platieb po odpočítaní vlastného poplatku za transakciu.

17.1.9 Vrátenie peňazí

Zodpovedáte za spracovanie všetkých vrátení peňazí, výmen a podobných žiadostí iniciovaných vašimi zákazníkmi. Pre každú žiadosť určíte vhodné riešenie. Nedostanete žiadne výnosy za objednávky, za ktoré sa vydávajú refundácie.

17.1.10 Predplatné časopisov. 

Je vašou zodpovednosťou ako predajcom časopisu poskytnúť všetky predplatené vydania z predplateného predplatného včas, ako je popísané vo vašej ponuke predplatného.

17.2 DOHODA S SPRACOVATEĽOM PLATIEB TRETÍMI STRANAMI

Služby spracovania platieb pre predajcov na našej platforme poskytuje Stripe a podliehajú zmluve Stripe Connected Account, ktorá zahŕňa zmluvné podmienky Stripe (spoločne „zmluva o službách Stripe“). Súhlasom s týmito podmienkami alebo pokračovaním v prevádzke ako predajca na FlipBuilder súhlasíte s tým, že budete viazaní dohodou o službách Stripe, pretože tá môže byť z času na čas upravená spoločnosťou Stripe. Ako podmienka FlipBuilder umožňujúce služby spracovania platieb prostredníctvom služby Stripe súhlasíte s tým, že nám poskytnete presné a úplné informácie o vás a vašej firme, a oprávňujete nás na zdieľanie týchto informácií a informácií o transakciách súvisiacich s vaším používaním služieb spracovania platieb poskytovaných spoločnosťou Stripe.

Pre program digitálneho predaja môžeme použiť aj Paypal a iné Spracovateľy platieb. Súhlasíte s tým, že budete viazaní zmluvou o službách spracovateľov platieb. Oprávňujete nás zdieľať tieto informácie a informácie o transakciách súvisiace s vaším používaním služieb spracovania platieb poskytovaných týmito spracovateľmi platieb.

17.3 ZÁKAZNÍCKE PODMIENKY

Ak ste zákazníkom programu Digital Sales (tj čitateľ, ktorý si zakúpi prístup k publikácii vydavateľa tretej strany cez FlipBuilder), súhlasíte

a) dodržiavať podmienky vydavateľa týkajúce sa prístupu k takejto publikácii a jej používania;

(b) nevznášať žiadne nároky voči FlipBuilder ani niesť FlipBuilder akýmkoľvek spôsobom zodpovedným za váš prístup a používanie alebo nemožnosť prístupu a používania takejto publikácie.

Zodpovedáte za adresovanie všetkých svojich sťažností, žiadostí o vrátenie peňazí a iných podobných žiadostí svojmu predajcovi. Jediné sťažnosti, ktoré budeme brať do úvahy, sú potenciálne podvodné transakcie alebo porušenie autorských práv. Všetko ostatné si musíte vyriešiť medzi vami a predajcom. Nebudeme sa zaoberať záležitosťami, kde ste vy (kupujúci) len sklamaní z nákupu.